INFILTRATIE

Waarom infiltreren?

Grondwaterreserves zijn in België een belangrijke waterbron voor landbouw, industrie, huishoudens en drinkwaterproductie. Het is belangrijk dat we de grondwaterreserves in stand houden en de kans geven deze terug aan te vullen. We kunnen dat doen door het hemelwater te laten infiltreren in de bodem.

In de meeste gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. Zeker voor kleine projecten is de infiltratiecapaciteit vaak voldoende om de gemiddelde bui tijdig te laten doordringen zonder wateroverlast te veroorzaken.

Wat is hemelwater?

Hemelwater is de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater.

Waarheen met hemelwater?

De wetgever heeft duidelijk bepaald waar men met zijn niet-verontreinigd hemelwater naartoe moet. Zo is er een voorkeursvolgorde vastgelegd:

 • Opvang en hergebruik van hemelwater

 • Infiltratie op eigen terrein

 • Buffering, eventueel met vertraagde afvoer in een langs liggende gracht of oppervlaktewater

 • Lozing in het hemelwaterstelsel in de straat (waterloop of RWA-riolering)

 • Lozing in de gemengde riolering in de straat

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Wanneer men concreet hemelwater dient te gebruiken, te infiltreren of te bufferen is vastgelegd in de hemelwaterverordening.

De stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater voorziet in regels rond de verplichte plaatsing van:

 • Een hemelwaterput
 • Een infiltratievoorziening
 • Een buffervoorziening
 • De collectieve uitbouw van infiltratie- en buffervoorzieningen op het niveau van een verkaveling.

Bovenstaande informatie vindt u eveneens terug op VLARIO en AGION.

Voor de volledige regelgeving rond hemelwater verwijzen wij u graag naar deze link.

Tubobel Group heeft een breed gamma producten voor het bufferen, opslaan, omleiden of infiltreren van regenwater

 • Poreuze betonbuizen (voor infiltratie, transport en omleiden van regenwater)
 • Ongewapende en gewapende betonbuizen (voor buffering)
 • Kokerelementen (voor buffering)
 • Infiltratie-units in kunststof (voor infiltratie en buffering)
 • Poreuze kolken type 1
 • Poreuze klinkers
 • Waterpasserende klinkers